Skriftlige prøver

Modtagelse af opgavesæt

Skolen modtager skriftlige opgavesæt senest en uge før, de skriftlige prøver begynder.

Skolelederen eller den prøveansvarlige skal straks kontrollere, at der er opgavesæt til det antal elever, skolen har tilmeldt til prøve. Vi bestræber os på at sende ekstra opgavesæt.

Hjælpemidler og support

Det anbefales, at skolen stiller hjælpemidler til rådighed til de elever, der er kommet til prøve uden hjælpemidler.

Se hvilke under "Tilladte hjælpemidler".

 

Karakterlister

Karakterlisterne må ikke indeholde oplysninger om elevernes navne. Karakterlisterne skal kun oplyse elevernes UNI•Login. Hvis skolen benytter interne id-numre/elev-numre, må dette nummer også gerne fremgå af karakterlisterne.

Det er kun UNI•Login for de elever, der aflægger prøve, som skal fremgå af karakterlisten. Hvis en elev udebliver fra prøveafholdelsen, skal elevens UNI•Login overstreges eller fjernes fra karakterlisten. Hvis eleven deltager i prøven uden at aflevere sin besvarelse til bedømmelse, skal det noteres på karakterlisten.

Åbning af prøvelokalet

Det anbefales, at prøvelokalet åbnes senest 10 minutter, før prøven begynder. Alle tilsynsførende skal være til stede i lokalet fra åbningstidspunktet. De tilsynsførende viser eleverne hen til deres pladser. Hver plads skal være forsynet med elevens navn og nummer i henhold til karakterlisten.

Læs mere under "Tilsynsførende".

Identifikation af elever

Hvis de tilsynsførende ikke kender de elever, der skal aflægge prøve, kan skolen stille krav om, at eleverne skal medbringe billedlegitimation.

Hvis en elev kommer for sent til prøve

Skolelederen kan tillade, at eleven deltager i prøven, hvis eleven ikke kan have modtaget oplysninger om prøven, og hvis forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed. Skolelederen kan forlænge elevens prøvetid, hvis forsinkelsen ikke er selvforskyldt.

Oplysninger på forsiden af opgavesæt, besvarelses- og hjælpeark

Inden prøven starter, skal eleverne have udleveret et opgavesæt, og eventuelt også et besvarelses- og/eller hjælpeark. På forsiden af opgavesæt, besvarelses- og hjælpeark skal der være oplysningsrubrikker til:

 • - Skolens navn
 • - UNI•Login
 • - Klasse/hold
 • - Fag
 • - Nummer på ark og  det samlede antal ark
 • - Den tilsynsførendes underskrift
 • - Elevens attestation med sit UNI•Login.
 

Opgavesæt skal forblive i prøvelokalet under prøven

Opgavesættet må ikke tages uden for prøvelokalet, før prøven er slut. Skolelederen og/eller den prøveansvarlige kan dog tage opgavesæt fra et lokale til et andet, hvis der i særtilfælde er behov for det.

Elever, som afleverer deres besvarelse ved prøvetidens sluttidspunkt, kan tage opgavesættet med ud af prøvelokalet. Elever, som har afleveret tidligere, kan efter prøvens afslutning hente et opgavesæt.

At forlade lokalet under prøven

Eleverne må normalt ikke forlade prøvelokalet, før besvarelsen er afleveret. Hvis det er nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, skal det ske sammen med en tilsynsførende.

Ingen elever må forlade prøvelokalet de sidste 15 minutter af prøven.

Tidsangivelse ved længerevarende prøver

De tilsynsførende skal annoncere tid ved prøver, som varer tre timer eller derover. De tilsynsførende skal annoncere den resterende tid, når der er henholdsvis 60, 30 og 15 minutter tilbage af prøven.

Elevens aflevering af prøvebesvarelsen

Eleven skal aflevere sin besvarelse til en af de tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af elevbesvarelsen.

Eleven har ansvar for, hvilke ark der indgår i besvarelsen, og afleveres til bedømmelse.

Første side af elevbesvarelsen skal indeholde:

 • - oplysningsrubrikker til skolens navn
 • - UNI•Login, klasse/hold
 • - fag
 • - felter til at notere nummer på ark, det samlede antal ark (eks. Side 1 af 7 eller side 1/7)
 • - rubrik til den tilsynsførendes underskrift
 • - rubrik til eleven, så vedkommende kan signere elevbesvarelsen med sit UNI•Login.

Elevens samlede besvarelse kan bestå af:

 • - håndskrevne ark
 • - print fra computer og/eller tablet
 • - svarark.

Den tilsynsførende skal kontrollere at:

 • - alle identifikationsoplysninger er på besvarelsens forside
 • - antallet af ark svarer til det noterede antal
 • - alle ark er nummereret
 • - eleven har attesteret første side af besvarelsen med sit UNI•Login.

Den tilsynsførende skal skriver under på, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse.

Eventuelle ikke-afleverede besvarelsesark (i papir og/eller digitalt) indsamles af de tilsynsførende og afleveres til skolelederen eller den prøveansvarlige, når prøven er afsluttet.

Kopi af elevens besvarelse

Eleverne må ikke tage kopier af deres besvarelse med ud af prøvelokalet. Elevbesvarelser på harddisk, USB-stik mv. må ikke være tilgængelige for eleven, før bedømmelsen er afsluttet.

Når bedømmelsen er afsluttet, kan elever få en kopi af deres besvarelse.

Prøvens afslutning

Umiddelbart efter prøvetidens afslutning afleverer de tilsynsførende alle besvarelserne til skolelederen eller den prøveansvarlige.

Skolelederen eller den prøveansvarlige skal sikre, at besvarelserne stemmer overens med og er i samme rækkefølge som på karakterlisten. Elever, der ikke har afleveret besvarelse til bedømmelse, skal ikke fremgå af karakterlisten.

Besvarelserne og karakterlisterne sendes til de statsligt beskikkede censorerne efter retningslinjerne under "Forsendelsesprocedurer".

Opbevaring af elevbesvarelser

Elevbesvarelserne skal opbevares af skolen i mindst et år, efter at bedømmelsen er afsluttet. Eleven kan bede om en kopi, når bedømmelsen er afsluttet.

Udlån af elevbesvarelser

Elevbesvarelserne kan udlånes til faglæreren, når bedømmelsen er afsluttet. Faglærerne har på den måde mulighed for at bruge elevernes besvarelser i den fremadrettede tilrettelæggelse af undervisningen.

Faglærerne har tavshedspligt i forhold til elevernes prøvebesvarelser.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af:

Prøvebekendtgørelsen, Kap. 5 (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 15. marts 2017